AstroGita English Version
 
 Home
 English Version
 About Your Astrologer
 Private Consultations
 
 Изповед-Форум за жената
  
 СЕМИНАР
 Преоткрий себе си чрез
 изкустваta
 Вашия Астролог
 Астролога - Гита
  
 Статии
 Депресии
  
 Лична Консултация
 Астрология
 Асцендента
 Номерология
 Links
 

Регистрация за Астрологични Новини:
ЛУНАТА ?ДЕТЕТО ?НА?

Това бе?коет?не може?да живеем

От какв?се нуждае? Бе?какв?не може?да живееш? Къ?какв?си толков?мног?пристрасте? Какв?ти ?необходимо за да бъде?щастли? ?стот?на Луната ?тв?та рожден?карт?показв?това. Нико?не може да живе?бе?да изпитв?задоволсто от живота ил?бе?да са задоволени неговите емоционалн?нужд? Луната ?тази, която показв?къ?какв?се стреми? от какв?имам?нужд? Всек?от на?се нуждае от сигурнос? ак?ни?се чувствам?несигурн?ил?неспокийни,то ни?разбирас?продължаме да търсим докато го намери?това, коет?ни прав?сигурн? Но дали знае?точн?какв?търсим, дали разбиираме какв?ни прав?усмихнат??доволн??защо стои?на определено ?ст? когато парите не са достатъчни ил?нещо липсва въ?връзката. Защото дори, когато нещо да ви липсва ?ви?знаете какв??то, ви?па?стоите та? Защото ви?ст?попаднал?случайно на това, коет?се ?докоснал?до вашето сърц??ви кара да стоите ?години на същото това ?ст? Защото са изпълнен?условията, коит?вашата луна изискв? Ка?може чове?да работи бе?да им?достатъчно хран?да се нахран? Ка?може да се хран?бе?да им?любо??радост ?живота си? Ка?ще се насладит?на любовт?си, ак??мате удовлетворение ?работата си? Приемете, че луната на вашата астрологична карт??като едно дете, коет?изискв?от ва?да ?дадете това, коет?харесв? Какв?ще направит? Това дете ще се сърд??плач? ще страда, докато не задоволите нуждит?му. Разбир?се не може?да глезим детето ?му даваме всичко сладко, коетро поиска, трябв?да му сложим ?лими? докато му даваме да опит?това за коет?плач? Луната показв?от какв?се нуждаете ?колк?се нуждаете, ? опреде? начина по койт?искате да живеет??колк?скор?искате да имат?това, къ?коет?се стремите. От това дали луната ??огне?ил?воде?знак разбирам??какв?са нашите емоции. От дома, ?койт?? попада разбирам?къ?къ?какв?се стремите ?бе?какв?не можете да живеет? Например, луната ?пети до? се нуждае от любо? творчество ?изяви, да бъдете оригинален ?да разрешит?на детето въ?ва?да ви води.

Вашата луна показв?вашето отношени?къ?майк?ви ?какв?ст?наследил?от нея. Луната показв?вашите инстинкт??навици създаден??детствот? за да бъдете предпазени ил?сигурн? Луната показв?какв?жени харесват? дали те са домошари ил?добр?събеседниц? Ак?като дете ви?не ст?получавали емоционалн?подкрепа, то ?сега като по-големи, когато стед по?стре? ви?ще па?ще се затваряте ?себе си ?ще търсит?старит?методи, коит?ст?използвали като дете. Тези навици не са така добр?сега, те не ви помага??са ?противоречие ?вашето здраве, емоционалн?съст?ни? дори психическо развитие. Ви?се нуждаете от подкрепа ?сигурнос??ак??ма ко?да я предложи, то ви?изпадате ?паника, стре?ил?депрес?. Ак?знаете къде ?вашата луна този пробле?ще отпадн?завинаги, защото ви?знаете тайнат??винаги ще знаете къде да отидет??какв?да направит? за да се почувстват?по-добр?

Една тайн?от ме? нужн?на всяка жена: луната на мъжа, показв?какв?то?харесв??жената ?от какв?им?нужд? Даже ?да не отгова?те на неговите искания, то?ще проектир?върх?ва?жената, която търс??ще очаква да получи това, дори ?да не ст?го оформили въ?вашия характер. Ак?обач?го обичат??искате да го задържит? ви?ще искате да наблегните на тези качества ?да му донесете радост ?щастие. Луната показв?какв?хран?обичам? какв?ресторанти предпочитаме, дали да ?люта ил?обикновена, бе?мног?подправк?

Луната показв?къде ще намерите почи? уважение, внимание, коя ?публикат? която ви слуш??ка?да я грабнете. Ак?ст?депресиран? луната ?нейнот??ст?ще ви покаже какв?да правит?за да излезете от депрес?. Знаеки ?стот?на луната на тези коит?обичат? на вашите деца, съпруз?ил?началниц? ви?държит?ключ?къ??хнот?сърц??знаете какв?да направит? за да ви се усмихнат ил?да ви дада?нужнот?увеличение на заплатат? Ак?се научим да разберем от какв?другит?имат нужд??отговори?на технит?емоционалн?потребност? то ни?държим ключ?къ?нашия успе? Им?го?мо значение дали вашите отношения са обикновени, студен? ?недобр?комуникаци?ил?ви?ст?грижовни ??подържат?пр?тн?отношения ?близките, пр?телите ?колегите си. Ак?имат?пробле???ко??службата, то знач? че ви?не ст?разбрали какв?го движ? радв?ил?трежож? какв?го кара да се усмихм? Замисляли ли ст?се по този въпрос? Искате ли да живеет??хармон? ?ми??тези, коит?ви заобикаля? разберет?какв???хнат?луна ?къде се намира. Тогава ще знаете ка?да ги спечелит??те ще задово??вашите прищевки ?желания.

Не лукс, ?необходимост на всек?да открие ?стот?на св?та луна, за да може да реагир?на предизвикателстват??живота ?да грабне появилите се възможност? Ак?ни?познавам?начините по коит?реагирам?на стреса, ка?емоционалн?отгова?ме на всяка ситуац?, ни?ще може?да се предпази??докато не ?късн?да реагирам? ил?да се нагласим като разрешим проблема ?лекота.

Ак?имат?деца, ?хнат?луна показв?на какв?обичат те да играя? ?като възрастн?луната показв?ка?да открие?детето ?на??ка?да задоволи?своите емоционалн?нужд?

Ак?не знаете къде се намира вашата луна, това може да стан?лесн?като си направит?астрологична карт?на ражданет? За това ?необходимо да знаете датата, месеца, годината на ражданет? но също така важн??да знаете точн? ча???стот? защото луната се движ?мног?бърз?въ?знацит??по?кога дв?ил?тр?часа разлик?са мног?вайн??луната може да се премести друг знак ил?до? Луната ?нашата “емоционална прогноза??от това къде се намира ?момент?на ражданет?зави???мног?събития ?нашия живо?

Ет??ко?предложения за тези, коит?вече зн??къде се намира ?хнат?луна ?ка?да задоволите детето вътр??себе си:

Всички огнени знац?Овен, Лъ??Стреле?са физическ?активн??обичат да излиза??се срещат ?хора, обичат приключенията, риск??изкуствата. Ta кива хора не ги зтва?йт?дълг??дома си, те ще се депресират ??ма да ст??дълг??ва? Те са мног?щедр? но имат нужд?от внимание, иска?да са лидери ?да во??хорото. Те обичат да са сред природат? да бъда?звезди ?да бъда?непременно забе?зани. Класов?по изкуство, драм?ил?пътуване ще ги направя?щастливи. Те може да пропусна?физическот?удоволстви?от хранат? но не мога?да живея?бе?духовн?хран? развлечения, пр?тели, природ??изкуство.

Луната на тези ?теле? дева ?козиро?показв??хнат?практичнос? стабилност ?това, че на ??можа да се разчит? Те иска?да са ?контро??да зн??какв?ще став? не обичат риск??променит? те ме???тегля?всичко, за да зн??какв?ще получа? Децата ?такава луна са мног?дисциплинирани, спазва?всички условия ?правил? те зн??какв?се изискв?от ???са готови да го дада? Тази луна също се радв?на природат? но те предпочита?да се занимава??пари ?да държат банковит?сметки на своите съпруз?артист? Дори тези, коит?продават лимонада, зн??защо са та??какв?ще спечеля?от това. Те развиват умен?, коит?да подобря?технит?знан?, те иска?да подобря?свет? Технит?сетива са мног?изострен??те це??това, коет?мога?да ви?? опитат ил?докоснат. ?хнат?кариер??правенет?на пари мног?чест?играя?важн?ро? ?живота им ил?вл??на ?хнат?емоционалн?сигурнос? Те обичат да строя?нещо продължителн??трайно, обичат да се занимава??градинат?ил?гаража.

Луната въ?въздушните знац?близнаци, везн??водоле?са на?разговорливите от зодиак? Те имат нужд?да гово?? да се изра?ва? те се стре??къ?мног?социални контакти ?размяна на идеи. Те изга??да са ?груп? да имат партньор, ?когото да споделя? да преоткрива?нови неща, коит?да привлече технит?интереси. Те трябв?да са непрекъснато ?контак? словесте? на?вече, на телефона, на интернет ил?факс??това ги прав?доволн?от живота, че мога?да комуникира? Обикновено са добр?събеседниц? обичат да чета? да поддържа?връзки ?пр?тели, дори съседите са важн? защото ?разговор????ще наме??емоционалнат?близос? от която имат нужд? Ак?скуч??ил?са неспокойни, дайт?им да реша??коя кръстословиц?ил?да направя?малк?пътуване до магазина, за да напаза?? Ще ги срещнете ?библиотеката, ?университета ил??махалата, на сладка приказка съ?съседа. Те са неспокойни ?на ??им ?нужн?разнообразие ?чест?смяна на обстановката. Те са тези дето пиша?вестниците ил?гово??по телевизията.

Луната въ?воднит?знац? ра? скорпион ?риби ?на?емоционалнат?от всички. Те са като майк?на свет? грижовни, мног?заинтересовани ?дълбокомислещи. Те се нужд??от мног?врем?да бъда?сами съ?себе си, да мечт?? Те намира?успокоение ?баланс, когато се знимават ?изкуства като драм? рисуване, поез?, фотограф?. Те обичат да готвя? да се занимава??градинарство, те са тези коит?се грижат за нашето здраве ?сферат?на здравеопазването, те са на?добрит?съветниц? те имат нужд?да бъда?родители ?да ни покровителства? Всяко докосван?до вода ?благоприятн?за ???им носи нужн? баланс ?хармон? ?живота. Всички водн?спортове са добр?за ?? плуван? гребан? риболо? Дори, когато са ?ба?та, въ?ваната ил?по?душа те се чувстват чудесн? На тези хора препоръчва?МЕДИТАЦИ?!!

Луната игра?важн?ро? ?за нашает?здраве. Ще си послуж??малъ?пример. Луната на мъ? койт???знак?на скорпион?показв? че то??мног?силн?емоционале? ощ? за него ?мног?трудно да намери начи?да релаксир??премахне стреса. Такъ?чове?ще отид?къ?нездравословни методи ?стредств?(алкохо? цигари, марихуан?, за да се облекч?от напрежението, защото то?не знае, че терапията чрез изкуство би намалило повече болкат?му въ?врат? отколкот?всякакв?лекарств??медикамент? Защото знак?на скорпион?ръководи психолог?, криминалистика, физиотерап? ?лечени?чрез изкуства. Само тогава, когато този чове?започн?да прав?фигури от глин?ил?пластели??върх???остави св?та негативн?енергия, то?ще се освободи от огромн? срес ?ще намали физическит?болк? Ак?не ?рват? опитайте. Бъдете па?деца, луната ?детето ?на? коет?ни показв?какв?да правим, за да се чувствам?добр? Събудете детето ?себе си ?му дайт?да поигра? разбир?се ??рк? Ак?искаме да знае?защо даде?клиент ?развил дадена болест, то ни?откривам?къде ?неговата луна ?какв??съпротиват?срещ?нея, ??, срещуположния на нея знак, койт?ни дава възможност да разберем ?какв??прекалил, за да стигне до този пробле? Един друг пример. Мног?чест?хората ?луна ?знак?на Овен?страда?от диабет. Защо, защото срещуполож? на този знак ?Везн? койт?изга? от желани?да си угажда ил?подслажд? Тогава, па?поглеждаме къде ?неговата луна - ?Овен, знач?на него му липсва?физическ?упражнен? ?не ?достатъчно активе? Ощ?пр?първит?опит?да спортува ?намали теглот?си, този чове?ще се отърве от св?та болест. Защото луната ?Овен изискв?това от него. Знаеки знак?на вашата луна, ника?не трудно да разберет??причинат?за мног?ваши забо?вания ?ка?те мога?да бъда?изцелени. Казвам изцелени, ?не излекувани, защото астролог?та ?наук? която лекува душата, ?премахвайк?стреса ?душевнит?терзан?, ни?отстра?ваме несъзнателно ?физическит?болк? Ет?защо ?нужн?да живеем ?ми? ?хармон? ?да спортуваме, да се радвам?на живота, за да премахваме стреса, койт??на всяка крачка ?забързан? ни Американск?начи?на живо?

Открийте св?та луна ?задоволете детето вътр?въ?ва? Открийте св?та луна ?разберет?от какв?им?нужд?вашата душа, за да живеет??ми??да бъдете щастливи. Разберет?какв?са емоционалнит?нужд?на вашия партньор ?ка?да сътворит?един хармоничен свя?на чудесн?взаимоотношения, на любо??красот? ГИТА

 
   
Maxcraft 60403 16-Foot by laser tape measure 3/4-Inch Auto Locking Tape Measure Metric & Standard ,Belt clip allows you to tape measure move around as needed when measuring.so you can laser measure uk complete projects anywhere on the jobsite High-impact ABS case with tape measurer online durable rubber holds up to heavy use.